verslag beeldvormende vergadering 07.01.2014

Voor de raad van Peel en Maas ging 2014 vorige week officieel van start, met de eerste beeldvormende vergadering van het jaar. De bijeenkomst in Grashoek kenmerkte zich door stevige stellingnames en vurige pleidooien, met name rond de structuurvisie voor Panningen-centrum en het bestemmingsplan voor Golfbaan Eyckenduyn in Helden. Daarnaast was ook de Maasbrese jeugd in groten getale aanwezig, om het belang van de jongerensociëteit het Mafcentrum te onderstrepen.

De vergadering, die plaatsvond in gemeenschapshuis De Ankerplaats in Grashoek, vormde de aftrap voor de tweede raadscyclus ‘nieuwe stijl’. In de nieuwe raadscyclus is het Rondetafelgesprek vervangen door een ‘beeldvormende vergadering’. Dit klinkt ingewikkeld, maar betekent in feite niets meer dan dat de aanwezige raadsleden en deelnemers, die kunnen aanschuiven aan de overlegtafel elkaar vragen kunnen stellen en in discussie kunnen gaan over een bepaald onderwerp. Dat was voorheen niet aan de orde. Net als het Rondetafelgesprek is ook de beeldvormende vergadering bedoeld om de raadsleden een beeld te geven van hoe de inwoners denken over bepaalde raadsvoorstellen. Deze visies kunnen zij dan meenemen bij het bepalen van hun standpunt.

Breed gedragen plan

Behoorlijk wat inwoners en betrokkenen schoven tijdens de vergadering, die werd voorgezeten door CDA-raadslid Rob Wanten, bij de raadsleden aan tafel. Het eerste onderwerp dat aan bod kwam, was de geactualiseerde structuurvisie voor Panningen-centrum, die de toekomstige ontwikkelrichting van het centrum weergeeft, en het bijbehorende plan van aanpak. Hieraan is ook een krediet van 2,7 miljoen euro gekoppeld voor uitvoering van de eerste planfase. De structuurvisie voor Panningen-centrum werd al bijna twee jaar geleden vastgesteld door de raad. Diverse ontwikkelingen – onder andere de opkomst van internetwinkelen en de teruglopende vraag naar fysieke winkelruimte – maakten het echter nodig om deze visie te actualiseren. De geplande ontwikkelingen, die Panningen-centrum in de komende jaren een impuls moeten geven, zijn nu beperkter van omvang als eerst de bedoeling was.

In de diverse betogen kwam duidelijk naar voren dat de visie en het plan van aanpak breed worden gedragen door de partijen die een rol spelen in Panningen-centrum; zowel de Winkeliersvereniging Panningen en Centrummanagement Panningen als vastgoedvereniging Steengoed Helden, de Retailgroep Peel en Maas en Wonen Limburg onderschrijven de visie. Wethouder Paul Sanders sprak dan ook van een “plan van, met en door ondernemers, dat het centrum van Panningen nieuw elan zal geven en dat direct uitvoerbaar is.”

Structuurvisie als vliegwiel

De aanwezige raadsleden vroegen zich onder meer af wie de lead heeft bij de uitvoering van het voorliggende plan. Fred Geux, voorzitter van vastgoedvereniging Steengoed Helden, greep deze vraag aan om enige uitleg te geven over hoe de samenwerking en de taakverdeling binnen Panningen-centrum precies in elkaar steekt. “Het gaat niet om een project dat door één partij wordt uitgevoerd; het plan dat er ligt, is in feite een programma met meerdere activiteiten. En voor iedere afzonderlijke activiteit is een bepaalde partij verantwoordelijk.”

Vanuit de fracties CDA, VVD en PvdA/Groen Links kwam de vraag welke garantie er is dat, als de gemeente geld beschikbaar stelt, private investeerders ook over de brug komen. “Er is op dit moment slechts één concreet privaat investeringsproject”, gaf Geux aan. “Maar doen we niets, dan gaat het centrum verder achteruit. Deze hele beweging moet ervoor zorgen dat de omzet, de sfeer en de traffic in Panningen worden vergroot, zodat het centrum economisch beter gaat draaien. De voorliggende structuurvisie is een van de randvoorwaarden voor verdere investeringen. Zie het als een soort van vliegwiel.”

Centrummanager Jan Bouten sloot af met een emotioneel betoog over de noodzaak van het totale maatregelenpakket. “Het centrum van Panningen is de laatste tien, vijftien jaar blijven steken. We hebben een impuls, in de vorm van dit plan, nodig om het centrum op de kaart te houden en 2015/2016 positief af te sluiten, met veel bezoekers. Als gemeenteraad heeft u een verzorgende functie voor de hele gemeente. Om te zorgen dat de bloemblaadjes – in dit geval de diverse kernen van Peel en Maas – niet afvallen, moet de kern van de bloem gezond blijven!”

Golf van protest bestemmingsplan voor golfbaan Eyckenduyn

Het tweede agendapunt, het herziene bestemmingsplan voor golfbaan Eyckenduyn in Helden, bracht de meeste insprekers op de been en leverde ook de meeste discussie op. De eigenaar wil de golfbaan uitbreiden met een driving range – een oefenterrein voor golfers – en een familiegolfbaan. Daarnaast is het plan om de woonbestemming van de villa te wijzigen in een horecabestemming. CDA-wethouder Fleuren gaf in een inleidend verhaal aan dat het gaat om een ruimtelijke ontwikkeling: centrale vraag is of de diverse ontwikkelingen passen binnen de omgeving.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan voor Eyckenduyn werden negen zienswijzen ingebracht, waarna het plan op een aantal punten is aangepast. Desondanks kwam er tijdens de vergadering een golf van protesten van omwonenden en andere betrokkenen. Emile Gubbels, bewoner van de Nachtegaalstraat in Helden, was onder meer boos over het feit dat er voor het betreffende complex volgens hem twee bestemmingsplannen lopen, die elkaar deels overlappen. Hij doelde hiermee op het feit dat het bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas momenteel bij de Raad van State ligt en daardoor nog niet onherroepelijk is. “En met het bestemmingsplan dat nu voorligt, wordt het bestemmingsplan Buitengebied alweer deels herzien! In het ene bestemmingsplan zijn lichtmasten bijvoorbeeld toegestaan, in het andere niet. Datzelfde geldt voor evenementen. Dat is onlogisch. Mijn advies is dan ook om helemaal opnieuw te beginnen met een nieuw, allesomvattend bestemmingsplan voor Eyckenduyn.”

Een andere omwonende gaf aan veel overlast te hebben van de horeca-activiteiten die bij Eyckenduyn plaatsvinden. “Met het bestemmingsplan dat voorligt, worden ook feesten, partijen, et cetera toegestaan. Deze hebben de afgelopen tijd ook al regelmatig plaatsgevonden. Eyckenduyn ligt zes meter hoger dan mijn woning, waardoor het geluid over mijn pand gaat. Daarnaast zijn er enorm veel verkeersbewegingen.”

Buurman Oosthuizen maakte zich vooral zorgen over de verkeersveiligheid op de Kesselseweg; auto’s rijden volgens hem veel harder dan de toegestane snelheid van 50 kilometer per uur. “Komt er daadwerkelijk een terrein voor familiegolf aan de overkant van de weg, dan zullen er keiharde ongelukken gebeuren”, zo waarschuwde hij.

Een andere betrokkene was van mening dat er te weinig is gedaan met de zienswijze die hij indiende tegen het ontwerp-bestemmingsplan. Ook sprak hij van ‘salamitactiek’. “In de loop der jaren is er bij Eyckenduyn veel gebeurd (….). Men gaat steeds weer een stapje verder. ‘Salamitactiek’, noem ik dat.”

Ook een zegsman van de exploitant van het complex kwam aan het woord. Hij gaf aan dat een uitbreiding van de activiteiten nodig is om Eyckenduyn rendabel te houden. “Met een gesloten golfclub, zoals Eyckenduyn dat eerst was, lukt dat niet. Daarom zijn we gaan zoeken naar aanvullende inkomstenbronnen, in de vorm van een restaurant, het aanbieden van golf voor een breder publiek, et cetera. Komen deze plannen er niet door, dan zal het onderhoud achteruit hollen en is het complex niets meer waard.”

Wethouder Fleuren reageerde op de diverse bezwaren door te benadrukken dat serieus is gekeken naar de ingediende zienswijzen en dat het bestemmingsplan op basis hiervan op diverse punten is aangepast. “De lichtmasten zijn geschrapt, de hoogte van de vangnetten is aangepast en Eyckenduyn wordt niet meer aangemerkt als ‘evenemententerrein’. Dat betekent dat de exploitant voor een evenement een aparte vergunning zal moeten aanvragen, net als op alle andere plekken in Peel en Maas het geval is. De raad gaat nu bekijken of ze deze aanpassingen voldoende vindt.”

Jeugd aan tafel

Tijdens de tweede helft van de vergadering draaide het met name om de jeugd in Peel en Maas. Als eerste konden inwoners reageren op de geformuleerde uitgangspunten rond het thema ‘jongeren en ontmoeten’. De gemeente wil een beleid ontwikkelen voor jongerenontmoetingsplekken en heeft daarvoor nu enkele uitgangspunten geformuleerd. Rode draad hierbij is dat initiatieven vanuit de samenleving zelf moeten komen en de gemeente vooral een faciliterende en ondersteunende rol inneemt. De beleidsuitgangspunten worden ook gebruikt als toetsingskader voor nieuwe initiatieven.

Daarnaast zal de situatie van jongerensociëteit het Mafcentrum in Maasbree langs deze uitgangspunten worden gelegd. Tijdens de vergadering kwam een voorstel ter tafel om de geldlening van 315.000 euro die de gemeente in 2010 verstrekte aan het Mafcentrum te verlengen. De lening werd toentertijd in het leven geroepen omdat het jongerencentrum in de financiële problemen zat vanwege een dure geldlening en teruglopende bezoekersaantallen. Tot nu toe hoefde het ‘Maf’ geen aflossing te betalen en bedroeg de rente slechts 1 procent. In het voorstel dat er nu ligt, wordt de rente verhoogd naar 2,5 procent en gaat het Mafcentrum wel aflossing betalen.

Bij de behandeling van deze twee onderwerpen schoof een groep Maasbrese jongeren aan tafel bij de raadsleden. Zij vertelden onder meer over het belang van het jongerencentrum voor de Maasbrese gemeenschap. “Ik kom al sinds de basisschool bij het Maf. Later raakte ik steeds meer betrokken bij het reilen en zeilen en werd ik ook vrijwilliger”, vertelde Tonnie Joosten uit Maasbree. “Het Mafcentrum is voor mij een plek met vooral veel luisterende oren, waar altijd ruimte is voor goede ideeën. Het is echt een plek om jezelf te ontwikkelen!”

PvdA/Groen Links-raadslid Mariet Janssen vroeg de jongeren of de geformuleerde beleidsuitgangspunten voor jongerenontmoetingsplekken voldoende ruimte bieden voor ontplooiing. “In de uitgangspunten staat onder meer het woord ‘eerbied’”, zei Natasja Vaassen van het Mafcentrum. “Dat is voor mij een heilig woord als het gaat om ontwikkeling en ontplooiing. Maar je moet vooral niet te veel opschrijven. Ontplooiing ontstaat spontaan op bepaalde momenten, dat moet je niet te veel willen vastleggen.” Om te benadrukken hoe belangrijk het is dat de lening wordt verlengd, kwam zij ook met cijfers die aangaven hoezeer het Maf is ingebed in de lokale gemeenschap. “Jaarlijks gaan er maar liefst 23.500 mensen door de deuren van het Mafcentrum. Het is een plek om te leren, te ontmoeten en om een consumptie te nuttigen. De afgelopen tijd hebben we bewust ingezet op meer diversiteit en ontwikkeling van de activiteiten. Hierdoor laat de omzet een stijgende lijn zien en kunnen we de extra kosten van de lening zeker dragen.”

Ook het laatste onderwerp draaide om de jeugd: het Regionaal Beleidskader Jeugd Noord-Limburg 2015-2018 kwam ter tafel. Dit document bevat uitgangspunten die richting moeten geven aan het nieuwe jeugdstelsel in de deelnemende gemeenten. Vanaf 2015 zijn gemeenten namelijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Iedere individuele gemeente gaat het beleid komend jaar verder uitwerken in een uitvoeringsplan. Niemand voelde zich echter geroepen om zijn of haar mening te geven over dit onderwerp, waarop raadsleden de kans benutten om nog enkele verduidelijkende vragen te stellen aan verantwoordelijk wethouder Marlou Absil.

Al met al bood de eerste beeldvormende vergadering van 2014 de raadsleden voldoende stof tot nadenken. De raadsfracties hebben twee weken de tijd om zich te bezinnen: 21 januari gaan zij tijdens de opiniërende raadsvergadering in debat over de genoemde onderwerpen. Op 4 februari worden de diverse punten afgetikt, tijdens de besluitvormende raadsvergadering. Kortom: wordt vervolgd!

Bron: www.peelenmaas.nl

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten