De archeologische sporen bestaan uit paalkuilen van een of twee boerderijen, enkele afvalkuilen en een zogenaamde graansilo. Dit is een kuil met een doorsnede van ongeveer een meter die destijds door de boeren uit de Bronstijd tot ongeveer 1,5 meter diep is uitgegraven. Hierin werd zaaigraan bewaard voor het volgende seizoen. De kuil werd luchtdicht afgesloten en pas bij het nieuwe zaaiseizoen geopend.

De archeologen hebben het geluk dat de graankuil diverse jaren opeenvolgend is gebruikt. Om de kuil te ontsmetten werden kiemende zaden die tegen de wanden van de kuil zaten uitgebrand om schimmel- en bacterievorming te voorkomen. Daardoor zijn waarschijnlijk granen in verkoolde vorm bewaard gebleven. Door monsters uit de kuil te laten onderzoeken kunnen de archeologen een beeld krijgen van de granen die men destijds gebruikte (bijvoorbeeld gerst en emmertarwe) en wat voor onkruid er op de akkers stond. Het verkoolde graan zal ook de ouderdom moeten bepalen.

Uit een booronderzoek dat in 2009 is uitgevoerd, bleek dat er archeologische resten aanwezig konden zijn. De nederzettingssporen kwamen aan het licht met het aanleggen van proefsleuven. Samen met de gemeente is besloten om deze sporen verder te onderzoeken. Het onderzoek strekt zich uit over een gebied van ongeveer 2.000 m².

Een team van archeologen van onderzoeksbureau Econsultancy heeft onderzoek verricht naar nederzettingssporen uit de Midden Bronstijd (ca. 1800 – 1100 voor Christus). Dit onderzoek vond plaats achter het voormalige SIF gebouw op het industrieterrein in Panningen. De gemeente Peel en Maas heeft als eigenaar van de grond hiervoor opdracht gegeven. Aanleiding voor het archeologisch onderzoek is een voorgenomen verkoop van het perceel.

Het onderzoek op de locatie is inmiddels afgerond. Er wordt een rapport opgesteld waarin de gevonden sporen in kaart worden gebracht. Er zijn geen archeologische vondsten gedaan die op de locatie behouden moeten worden. Het gebied kan dus worden vrijgegeven voor toekomstige bouwactiviteiten.

Bron: gemeente Peel en Maas