Op 13 mei 2015 organiseren Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht, Spirato en Rendiz een congres in het teken van Transformatie van (leegstaand) maatschappelijk vastgoed in de Ringoven in Panningen. Doel van dit congres is om nieuwe beleidsopvattingen en komende nieuwe regelgeving te combineren met voorbeelden uit de praktijk. Vereenvoudiging van de huidige wet- en regelgeving en een cultuurverandering bij de overheid maar ook bij initiatiefnemers is nodig voor een snellere, betere en efficiëntere aanpak om invulling te kunnen geven aan maatschappelijk vastgoed. Aanmelden voor dit congres is nog mogelijk. Meer info vindt u op www.rendiz.nl.

Toepassing van het omgevingrecht kan nu al veel eenvoudiger en beter. Naast nieuwe wet- en regelgeving hebben veel knelpunten in de uitvoeringspraktijk vooral een slimmere aanpak nodig. Het praktijkprogramma “Nu al Eenvoudig Beter” is een van de initiatieven van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met een adviserende rol voor Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht, om vernieuwende inzichten op het gebied van deregulering, versnelling procedures en cultuuromslag voor het voetlicht te brengen.

In het ruimtelijk domein gelden veel regels en procedures, waardoor projecten die iedereen wenselijk vindt, toch onmogelijk lijken of zeer moeizaam realiseerbaar zijn. “Nu al Eenvoudig Beter” verzamelt voorbeelden waar slimmere toepassing van de wetten en regels, kortere procedures en een andere basishouding van professionals, bestuurders en initiatiefnemers leiden tot een hogere snelheid en kwaliteit van maatschappelijke ontwikkelingen. Gemeenten kunnen nu ook al veel doen; schrappen van teveel en verouderde regels. Hierdoor kan de besluitvorming eenvoudiger en dus goedkoper. Procedures kunnen worden versneld en het biedt meer flexibiliteit om nieuwe initiatieven te honoreren.

Adviserende rol voor Tonnaer

Frans Tonnaer (directeur Tonnaer Adviseurs): “Graag delen wij op deze bijeenkomst onze expertise op het terrein van het omgevingsrecht én onze uitgebreide kennis van en ervaring met gemeentelijke en andere overheidsinstanties. Het doel hiervan is een planvoornemen integraal te bezien, te beoordelen en te vergunnen. Dit alles met minder administratieve lasten, een kortere doorlooptijd en… daarmee ook sneller. Maar daarvoor is behalve minder en betere regels ook een cultuurverandering van betrokkenen nodig. En dat laatste kan nu al.”

Betere gemeenschapsaccommodaties in Limburg

Limburg telt bijna 300 gemeenschapsaccommodaties. Zij vormen een belangrijk bindmiddel in dorp of wijk. Initiatieven van bewoners komen hier samen. Er worden steeds meer combinaties gemaakt met bijvoorbeeld sport, wonen, zorg, onderwijs en zakelijke dienstverlening. Gemeenschapsaccommodaties kunnen niet overleven zonder veel vrijwilligers. De overheid maakt het er echter niet gemakkelijker op met allerlei wet- en regelgeving.

Ben van Essen (Spirato): “Gelukkig zijn er nog steeds in elk dorp en elke wijk denkers en doeners die de gemeenschaps-accommodatie willen runnen. Spirato, steunpunt voor gemeenschaps-accommodaties, is opgericht om al die vrijwilligers te ondersteunen. Aan de hand van praktische voorbeelden laten we zien hoe de gemeenschapsaccommodatie een gezonde toekomst heeft”. Spirato is opgericht om die vrijwilligers, de denkers en de doeners die zich bezighouden met het beheer en de exploitatie, te ondersteunen”.

Rendiz: if you can dream it, you can do it

Dit is het motto van Rendiz van waaruit zij hun doelen nastreven. Rendiz combineert bij het opzetten van haar projecten enkele belangrijke elementen: ondernemen, verbinden, managen, exploitatie en beheer.

Peter Broekmans (initiatiefnemer Rendiz) “Deze elementen omvatten veel maar niet alles. Waar we steeds tegenaan lopen bij het opzetten van een project zijn de steeds wijzigende wetten en regels, vergunningen en de vele aanvragen bij de diverse instanties. We werken regelmatig samen met Tonnaer. Hierdoor kunnen wij ons concentreren op datgene waar wij goed in zijn; het opzetten van maatschappelijke voorzieningen. Steeds vaker krijgen wij de vraag om te adviseren bij het opzetten van bijvoorbeeld een buurtproject. De ‘problemen’ waar men tegenaan loopt willen we op dit congres bespreken, inclusief oplossingsmogelijkheden”.

Doelstelling Rendiz projecten

Hoe kunnen burgers, overheden en organisaties effectief samenwerken en elkaars kracht benutten? De doelstelling van alle Rendiz-projecten is het op de juiste wijze combineren van commerciële-, publieke- en zorgdiensten zodat er synergie ontstaat: De aangeboden diensten en producten versterken elkaar en hebben daardoor een groot bereik binnen een wijk, stad of regio (Sociale Kracht). Elk afzonderlijk project biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van talenten van mensen (Actief Meedoen). Het laatste mooie voorbeeld hiervan is De Ringoven in Panningen, decor voor dit congres.

Het congres op 13 mei zal worden gehouden in De Ringoven te Panningen. Ook op deze locatie komen alle facetten bij elkaar;  De dorpsdagvoorziening verzorgt integrale dagopvangactiviteiten voor de oudere inwoners, Daelzicht biedt creatieve activiteiten voor mensen met een beperking, Prisma biedt Atelier-educatie voor primair onderwijs, er is een maaltijdservice, een lunchroom gerund door medewerkers met een beperking of vanuit de participatie en ToffeDag.nl activiteiten. Zelfs de bouw, de inrichting en de horeca zijn allemaal tot stand gekomen vanuit de diverse Rendiz disciplines. Een perfect voorbeeld dat navolging verdient.

Aanmelden voor dit congres is nog mogelijk. Meer info vindt u op www.rendiz.nl